„Judėk saugiau“ akcijos sąlygos

1. Akcijos pavadinimas. Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ juridinio asmens kodas 110081788,
buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius (toliau – Bendrovė) organizuojama akcija „Judėk
saugiau“ (toliau – Akcija).

2. Akcijos galiojimo laikotarpis – nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai.

3. Akcijos dalyvis yra draudėjas, sudaręs su Bendrove draudimo sutartį (-is) pagal Esu saugus draudimo
taisykles Nr. 016, Saugios ateities investicinės programos draudimo taisykles Nr. 019, Vaikų ateities
programos draudimo taisykles Nr. 021, Pensijų programos draudimo taisykles Nr. 017, Būsto kredito
gavėjų gyvybės draudimo taisykles Nr. 022, kurioje apdraustasis (-ieji) drausti traumų draudimu. Su
draudimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

4. Bendrovė taiko 20 proc. nuolaidą traumų draudimo rizikos mokesčiui visą draudimo sutarties galiojimo
laikotarpį, jeigu:
o Akcijos galiojimo laikotarpiu sudarytoje draudimo sutartyje apdraustasis (-ieji) drausti traumų
draudimu;
o Draudimo sutartis sudaryta/liudijimas išduotas Akcijos galiojimo laikotarpiu;
o Pirma draudimo įmoka sumokėta laikotarpiu nuo 2022 m. spalio 1 d. iki gruodžio 30 d.
įskaitytinai. Draudimo įmokos sumokėjimo data laikoma data, kai ši įmoka yra įskaitoma į
Bendrovės banko sąskaitą.

5. Privatumas ir asmens duomenys. Visi Akcijos dalyvių ir nurodytų apdraustųjų asmenų asmens
duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus reikalavimus. Bendrovė imasi
visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Akcijos dalyvio ir nurodytų apdraustųjų
asmens duomenų apsaugą ir jų tvarkymo teisėtumą.
Kiekvienas asmuo, kreipdamasis į Bendrovę, turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens
duomenimis ir kaip jie tvarkomi, žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą,
reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Kiekvienas asmuo taip
pat turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, taip pat reikalauti, kad
Bendrovė sunaikintų jo pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo
veiksmus. Akcijos dalyvis supranta, kad tokiu atveju Bendrovė, nebeturėdama teisės tvarkyti tokio
asmens duomenis Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais, negalės sudaryti draudimo sutarties.

6. Bendrovė apie Akciją skelbia Bendrovės interneto svetainėje sbdraudimas.lt, socialiniame tinkle
Facebook, tiesiogiai per draudimo tarpininkus.