„Visų šeimų draudimo“ akcijos sąlygos

1. Akcijos pavadinimas. Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ juridinio asmens kodas 110081788, buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius (toliau – Bendrovė) organizuojama akcija „Visų šeimų draudimas“ fiziniams asmenims, užfiksavusiems akimirką, kurioje laiko mylimo žmogaus ranką ir pasidalinusiems šia nuotrauka Facebook tinkle su grotažyme #neuzdrausitemyleti (toliau – Akcija).

2. Akcijos galiojimo laikotarpis – nuo 2022 m. gegužės 15 d. iki 2022 m. birželio 12 d. imtinai.

3. Akcijos dalyvis yra fizinis asmuo, užfiksavęs akimirką, kurioje laiko mylimo žmogaus ranką ir pasidalinęs šia nuotrauka Facebook tinkle su grotažyme #neuzdrausitemyleti, bei atitinkantis žemiau išvardintus reikalavimus:

  • Lietuvos Respublikos gyventojas, nuo 18 metų.
  • Akcijos laimėtojo nurodytas asmuo turi būti Lietuvos Respublikos gyventojas (Apdraustasis).

4. Akcijoje nedalyvauja Bendrovės darbuotojai, draudimo agentai ir jų šeimos nariai.

5. Akcijoje dalyvauja 1 (viena) to paties Akcijos dalyvio įkelta nuotrauka. Tą pačią nuotrauką kelti galima tik 1 (vieną) kartą.

6. Akcijos prizai.

6.1. Pagrindinis Akcijos prizas – 1 (vienerių) metų trukmės draudimas pagal gyvybės draudimo taisykles „Esu saugus“ Nr. 016 (toliau – Draudimo taisyklės). Akcijos prizo laimėtojas ir jo nurodytas asmuo apdraudžiami: po 1,00 (vieną) Eur gyvybės draudimu ir po 5000,00 (penkis tūkstančius) Eur traumų draudimu. Kūno sužalojimai ir (ar) sveikatos sutrikimai, patirti nelaimingo atsitikimo, įvykusio Apdraustajam, metu, ir numatyti Draudimo taisyklių Priede Nr. 1. Su Draudimo taisyklėmis galite susipažinti čia: https://sbdraudimas.lt/paslaugos/esu-saugus/programos-draudimo-taisykles/

6.2. Papildomi Akcijos prizai: 4 vnt. kibirėlių su gipso milteliais, kurių pagalba galima sukurti dviejų rankų figūrą.

7. Akcijos prizų laimėtojai.

7.1. Pagrindinio prizo laimėtojo paskelbimas ir prizo įteikimas.
Pagrindinio prizo laimėtojas – 1 (vienas) atsitiktiniu kompiuterinės atrankos būdu atrinktas Akcijos dalyvis ir 1 (vienas) jo nurodytas asmuo, atitinkantis Akcijos sąlygų 3 p. nurodytus reikalavimus.
Bendrovė viešai skelbia Akcijos pagrindinio prizo laimėtoją š. m. birželio 14 dieną Bendrovės interneto svetainėje sbdraudimas.lt ir Facebook paskyroje, ir susisiekia su juo asmeniškai asmenine žinute Facebook tinkle ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo laimėtojo nustatymo dienos. Jeigu šiuo būdu su Akcijos laimėtoju nepavyksta susisiekti per 3 (tris) darbo dienas, renkamas kitas Akcijos laimėtojas. Jeigu Akcijos laimėtojas, susisiekus su juo, pateiks neteisingus savo ir savo nurodyto asmens duomenis, Akcijos laimėtojas ir jo nurodytas asmuo netenka teisės į laimėtą prizą ir išrenkamas naujas Akcijos laimėtojas.

7.2. Papildomų prizų laimėtojų paskelbimas ir prizų įteikimas.
Papildomų prizų laimėtojai – 4 (keturi) atsitiktiniu kompiuterinės atrankos būdu atrinkti Akcijos dalyviai.
Bendrovė, atrinkusi papildomų prizų laimėtojus (po vieną laimėtoją per savaitę: gegužės 16-22 d., gegužės 23-29 d., gegužės 30 d.-birželio 5 d., birželio 6-12 d.) susisiekia su jais asmenine žinute Facebook tinkle ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo dienos. Jeigu šiuo būdu su papildomų prizų laimėtojais nepavyksta susisiekti per 3 (tris) darbo dienas, renkami kiti papildomų prizų laimėtojai. Laimėtojui papildomas Akcijos prizas įteikiamas gyvenamuoju adresu, kuris bus patikslintas informuojant Akcijos dalyvį apie laimėtą papildomą Akcijos prizą. Laimėtojui pageidaujant, Akcijos prizas gali būti įteiktas ir kitu būdu, pvz. Bendrovės padalinyje ar siunčiant registruotu paštu.

8. Kitos sąlygos.

8.1. Pagrindinis ir papildomi prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami ir gali būti perleidžiami kitam asmeniui laimėtojo nuožiūra.

8.2. Akcijos pagrindinio prizo laimėtojas ir jo nurodytas asmuo turės užpildyti papildomus dokumentus, kurių reikės laimėtai draudimo paslaugos teikimo sutarčiai pasirašyti. Tuo atveju, jeigu Akcijos pagrindinio prizo laimėtojas nepateikia ir (ar) neužpildo (atsisako užpildyti) papildomų dokumentų, kurių reikės laimėtai draudimo paslaugos teikimo sutarčiai pasirašyti, jis netenka teisės į laimėtą Akcijos prizą ir išrenkamas naujas Akcijos laimėtojas.

8.3. Jeigu išrinktas pagrindinio prizo ir/ar papildomų Akcijos prizų laimėtojai netenka teisės į Akcijos pagrindinį ir/ ar papildomus prizus šiose Akcijos sąlygose nurodyta tvarka, naujas Akcijos prizo laimėtojas perrenkamas tik 1 (vieną) kartą. Nepavykus susisiekti ir (ar) dėl kitų šiose Akcijos sąlygose nurodytų priežasčių sudaryti draudimo sutarties ar įteikti papildomo akcijos prizo naujam Akcijos prizo laimėtojui, naujas Akcijos laimėtojas neperrenkamas ir prizas yra panaikinamas.

9. Privatumas ir asmens duomenys.

9.1. Visi Akcijos dalyvių ir nurodytų asmenų asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus reikalavimus. Bendrovė imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Akcijos dalyvio ir nurodyto asmens duomenų apsaugą ir jų tvarkymo teisėtumą.

9.2. Kiekvienas asmuo, kreipdamasis į Bendrovę, turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Kiekvienas asmuo taip pat turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, taip pat reikalauti, kad Bendrovė sunaikintų jo pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus. Akcijos dalyvis supranta, kad tokiu atveju Bendrovė, nebeturėdama teisės tvarkyti tokio asmens duomenis Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais, privalės pašalinti Akcijos dalyvį iš Akcijos.

9.3. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, jog sutinka, supranta ir neprieštarauja, kad jų pateikti asmens duomenys būtų Bendrovės tvarkomi Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais Akcijos galiojimo, laimėtojo paskelbimo ir prizo įteikimo laikotarpį.

9.4. Akcijos dalyvių asmens duomenys, pateikti dalyvaujant Akcijoje bus naudojami Akcijos vykdymo tikslu, laimėtojui paskelbti Bendrovės interneto svetainėje sbdraudimas.lt ir Facebook paskyroje, susisiekti su Akcijos prizo laimėtojais ir nurodytu asmeniu. Bendrovė laiko, kad Akcijos dalyvis, nurodydamas asmenį veikia su nurodyto asmens žinia ir jo prašymu ar sutikimu. Visais kitais atvejais, pasibaigus Akcijai, t. y. kai bus paskelbtas laimėtojas ar panaikinamas prizas, Akcijos sąlygų 8 punkte numatytu atveju – asmens duomenys bus sunaikinami. Akcijos dalyvių įkeltų nuotraukų Bendrovė nerinks ir neplatins tretiesiems asmenims.

10. Tuo atveju, jeigu Akcijos prizas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinamas, LR gyventojų pajamų mokestį, susijusį su laimėtu Akcijos prizu, sumoka ir deklaruoja Bendrovė.

11. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Akcijos sąlygas, apie pakeitimus iš anksto paskelbusi tuo pačiu būdu, kaip paskelbtos šios Akcijos sąlygos.

12. Bendrovė apie Akciją skelbia Bendrovės interneto svetainėje sbdraudimas.lt, socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir LinkedIn, reklaminiuose paveikslėliuose Akcijos galiojimo laikotarpiu.