Akcijos RAMU sąlygos

 1. Akcijos pavadinimas. Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (toliau – Bendrovė) organizuojama akcija „Ramu“ fiziniams asmenims, užsiregistravusiems „SB draudimo“ interneto svetainėje https://sbdraudimas.lt/ramu/ (toliau – Akcija).
 2. Akcijos galiojimo laikotarpis – nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 22 d. imtinai.
 3. Akcijos dalyvis yra fizinis asmuo, užsiregistravęs „SB draudimo“ interneto svetainėje ir atitinkantis žemiau išvardintus reikalavimus:
  • Lietuvos Respublikos gyventojas;
  • Akcijos dalyvio amžius – nuo 18 metų;
  • Akcijos dalyvis yra užpildęs registracijos formą.
 4. Akcijoje nedalyvauja Bendrovės darbuotojai, draudimo agentai ir jų šeimos nariai.
 5. Akcijoje dalyvauja 1 (viena) to paties Akcijos dalyvio užpildyta registracijos forma. Registracijos formą galima pildyti tik 1 (vieną) kartą.
 6. Akcijos prizas – 1 (vienerių) metų trukmės draudimas pagal gyvybės draudimo taisykles „Esu saugus“ Nr. 016 (toliau – Draudimo taisyklės). Akcijos prizo laimėtojas apdraudžiamas 1,00 (vieno) Eur gyvybės draudimu ir 5000,00 (penkių tūkstančių) Eur traumų draudimu. Kūno sužalojimai ir (ar) sveikatos sutrikimai, patirti nelaimingo atsitikimo, įvykusio Apdraustajam, metu, ir numatyti draudimo taisyklių Priede Nr. 1.
 7. Akcijos prizo laimėtojai – 20 (dvidešimt) atsitiktiniu būdu atrinktų Akcijos dalyvių.
 8. Laimėtojo paskelbimas ir prizo įteikimas. Bendrovė viešai skelbia Akcijos laimėtojus š.m. lapkričio 25 dieną Bendrovės interneto svetainėje sbdraudimas.lt ir susisiekia su jais asmeniškai Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir (ar) el. pašto adresu. Jeigu nurodytais kontaktais su Akcijos laimėtoju nepavyksta susisiekti per 3 (tris) darbo dienas, renkamas kitas Akcijos laimėtojas. Jeigu Akcijos laimėtojas registracijos formoje pateikė neteisingus duomenis, Akcijos laimėtojas netenka teisės į laimėtą prizą ir išrenkamas naujas Akcijos laimėtojas.
 9. Kitos sąlygos.
  • Prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas ir negali būti perleidžiamas kitam asmeniui;
  • Akcijos laimėtojai turės užpildyti papildomus dokumentus, kurių reikės laimėtai draudimo paslaugos teikimo sutarčiai pasirašyti. Tuo atveju, jeigu Akcijos prizo laimėtojas nepateikia ir (ar) neužpildo (atsisako užpildyti) papildomų dokumentų, kurių reikės laimėtai draudimo paslaugos teikimo sutarčiai pasirašyti, jis netenka teisės į laimėtą Akcijos prizą ir išrenkamas naujas Akcijos laimėtojas.
  • Jeigu išrinktas Akcijos laimėtojas netenka teisės į Akcijos prizą šiose Akcijos sąlygose nurodyta tvarka, naujas Akcijos prizo laimėtojas perrenkamas tik 1 (vieną) kartą. Nepavykus susisiekti ir (ar) dėl kitų šiose Akcijos sąlygose nurodytų priežasčių sudaryti draudimo sutarties su nauju Akcijos prizo laimėtoju, naujas Akcijos laimėtojas neperrenkamas ir prizas yra panaikinamas.
  • Akcijos dalyvių asmens duomenys, pateikti registracijos metu, jeigu nebuvo duotas tiesioginės rinkodaros sutikimas, bus naudojami tik susisiekti su Akcijos prizo laimėtojais ir (ar) draudimo sutarčiai su jais sudaryti, visais kitais atvejais, pasibaigus Akcijai – asmens duomenys bus sunaikinami.
 10. Tiesioginė rinkodara.
  • Akcijos dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir nesutikti, kad Akcijos dalyvio asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tą padaryti Akcijos dalyvis gali kreipdamasis telefonu (8 5) 236 2723 arba el. paštu  info@sbdraudimas.lt. Akcijos dalyviui atšaukus sutikimą ir nesant jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis, Bendrovė ištrins Akcijos dalyvio asmens duomenis, tvarkytus tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Esant Akcijos dalyvio sutikimui, asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant personalizuotų pasiūlymų teikimo, tikslais. Siūlyti Akcijos dalyviams Bendrovės teikiamas draudimo paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų yra laikoma Bendrovės teikiamų paslaugų rinkodara. Toks Akcijos dalyvių duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais yra pagrįstas teisėtais Bendrovės interesais;
  • Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus tvarkys registracijos formoje pateiktus asmens duomenis. Pasibaigus duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu terminui ar Akcijos dalyviui atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos asmens duomenis apie šio sutikimo davimo faktą 2 (du) metus nuo šiame papunktyje nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus;
  • Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus Akcijos dalyvio asmens duomenis Bendrovė gali perduoti duomenų tvarkytojams, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu.
 11. Bendrovė apie Akciją skelbia Bendrovės interneto svetainėje sbdraudimas.lt, socialiniuose tinkluose, reklaminiuose skydeliuose ir kituose kanaluose Akcijos galiojimo laikotarpiu.