Tvarumo strategija

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS
 1. Tvarumo strategija (toliau – Strategija) nustato gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (toliau – Bendrovė) principus, kuriais vadovaujamasi vertinant tvarumo riziką investicinių sprendimų priėmimo procese, investuojant gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, draudėjų turtą bei nuosavas lėšas.
 2. Ši Strategija yra parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje nuostatomis (toliau – SFDR).
 3. Tvarumo rizika – aplinkos, socialinis ar valdymo (toliau – ASV) įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei.
 4. Tvarumo veiksniai – aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.
 5. Strategija atspindi Bendrovės dabartinį požiūrį į tvarumo rizikos valdymą investavimo procese. Atsiradus veiklos praktikos, struktūros, technologijų ir teisės aktų pokyčiams Bendrovė gali peržiūrėti šią Strategiją, jei šie pokyčiai keistų Strategijoje nustatytus principus.
 1. TVARUMO RIZIKŲ VALDYMAS INVESTAVIMO PROCESE
 1. Bendrovės investicijų portfelį sudaro gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, draudėjų turtas (toliau – Investicinio draudimo portfelis) bei nuosavos lėšos (toliau – Investicijų portfelis).
 2. Investicijų portfelio lėšos investuojamos į skolos vertybinius popierius, terminuotus indėlius banke, pinigus atsiskaitomojoje sąskaitoje, laikomus bankuose ir kolektyvinio investavimo subjektus, kurie atitinka Bendrovės Investavimo strategijoje numatytus kriterijus ir apribojimus, bei rizikų, susijusių su investavimu, valdymo tvarkos aprašuose.
 3. Investicinio draudimo portfelio turtas investuojamas į Bendrovės siūlomas ir draudėjo draudimo sutartyje pasirinktas investavimo kryptis, kurių investavimo politikas ir jų įgyvendinimo priemones tvirtina Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus.
 4. Bendrovė, priimdama investicinius sprendimus, investuojant tiek investicinio draudimo portfelio lėšas, tiek nuosavas lėšas, siekia, kad būtų atsižvelgiama į neigiamą jos investicinių sprendimų įtaką tvarumo veiksniams. Bendrovė, perdavusi investicijų valdymo įmonei investicijų valdymo funkciją, įpareigoja investicijų valdytojus valdyti investavimo kryptis atsižvelgiant į tvarumo riziką.
 1. PAREIŠKIMAS DĖL INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ TVARUMO VEIKSNIAMS
 1. Bendrovė, priimdama investicinius sprendimus, vertins ir atsižvelgs į pagrindinius veiksnius, kurie gali daryti neigiamą įtaką tvarumo rizikai. Bendrovė sąmoningai sieks padidinti tvarių investicijų dalį savo investicijų portfelyje. Ateityje planuojama atsižvelgti į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams bei atskleisti susijusią informaciją pagal taikytinos teisės reikalavimus.
 2. Tvarumo rizika, kaip ir kitos rizikos, gali turėti neigiamos įtakos investicijų vertei, likvidumui, jeigu nebus tinkamai valdomos.
 3. Bendrovė, priimdama investicinius sprendimus, vadovaujasi teisės aktais, įskaitant reikalavimus, nustatytus investicinio gyvybės draudimo turtui, Bendrovės įstatais, Bendrovės valdybos sprendimais, investavimo krypčių politikomis, taip pat vadovaujasi apdairumo, atsargumo, konservatyvumo principais.
 1. PAREIŠKIMAS DĖL NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMO VEIKSNIAMS TEIKIANT REKOMENDACIJAS DĖL DRAUDIMO
 1. Šiuo metu Bendrovė neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams, teikdama rekomendacijas dėl draudimo produktų. Investicinio gyvybės draudimo atveju Bendrovė siūlo investavimo krypčių pasirinkimą į įvairius investicinius fondus / portfelius. Klientas gali pasirinkti vieną ar kelias investavimo kryptis susietas su investiciniais fondais / portfeliais, taip pat keisti sutarties investavimo struktūrą per visą investicinio gyvybės draudimo sutarties galiojimą laiką. Atitinkamai pagrindinis neigiamas draudimo sutarties poveikis gali skirtis priklausomai nuo kliento pasirinkto investavimo fondo / portfelio ir investavimo struktūros.
 1. DIDŽIAUSIOS NEIGIAMOS ĮTAKOS IR RODIKLIŲ NUSTATYMAS BEI EILIŠKUMO SUDARYMAS
 1. Bendrovė priimdama investicinius sprendimus siekia investicinio draudimo ir investicijų portfelius sudarančių finansinių priemonių saugumo, pelningumo ir likvidumo.
 2. Bendrovė, prieš priimdama investicinius sprendimus, atlikdama investicinio draudimo portfelio ir investicijų portfelio stebėseną, nuolat vertina su investavimu susijusias rizikas: likvidumo, kredito, rinkos (palūkanų normos, užsienio valiutų kursų ir nuosavybės vertybinių popierių), koncentracijos bei turto ir įsipareigojimų nesuderinamumo rizikas, tarp jų pradės vertinti ir tvarumo riziką, kuri gali pasireikšti įvairiais būdais visose šiose rizikose.
 3. Bendrovė, nuolat stebėdama, analizuodama ir vertindama investicijų portfelius bei siekdama suvaldyti žalingą poveikį tvarumui turinčias rizikas, išvengs neigiamo poveikio tvarumo veiksniams.
 1. DALYVAVIMO POLITIKA
 1. Bendrovė neturi dukterinių įmonių, Investavimo strategijoje numačiusi neinvestuoti į nuosavybės vertybinius popierius ir savo investicijų portfelyje neturi akcinių bendrovių akcijų.
 1. TARPTAUTINIŲ STANDARTŲ LAIKYMASIS
 1. Bendrovė, kaip AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas) patronuojama įmonė, vadovaujasi Banko patvirtinta Korupcijos prevencijos ir nepriimtino elgesio politika, kuri nustato pagrindinius korupcijos prevencijos ir nepriimtino elgesio principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.
 2. Bendrovė, siekdama suprasti, atsižvelgti ir savo veikloje vertinti ASV veiksnių galimą poveikį investicijų vertei vykdant išorinių fondų atranką arba įpareigojant tai atlikti investicijų valdytojus, tiekėjams taiko aukštus patikimumo, kreditingumo ir tvarumo reikalavimus.
 1. ATLYGIO POLITIKA
 1. Bendrovės atlygio politika atitinka pasirinktą Bendrovės veiklos strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius tęstinės veiklos interesus, kuriais siekiama vengti interesų konfliktų, skatinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą. Ji nekelia tvarumo rizikos nei aplinkosaugos, nei socialinėje, nei įmonių valdymo srityje. Visa tai leidžia iki minimumo sumažinti reikšmingo neigiamo poveikio Bendrovės ir jos klientų investicijų vertei riziką.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Ši Strategija tvirtinama, keičiama ar pripažįstama netekusia galios Bendrovės valdybos sprendimu.
 2. Šios Strategijos nuostatų privalo laikytis Bendrovės darbuotojai ir struktūriniai padaliniai, atsakingi už investavimo procesą.
 3. Bendrovė, atsižvelgdama į naujausius vidinius ir išorinius pokyčius, nurodytus šios Strategijos 5 punkte, bet ne rečiau kaip kartą per 1 (vienerius) metus peržiūri, vertina ir atitinkamai koreguoja šią Strategiją.
 4. Bendrovė skelbia šią Strategiją viešai savo interneto svetainėje.

Įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d.

Peržiūrėta 2022 m. gruodžio 16 d.